October 16, 2020

Month: October 2020


Chuyển đổi và nhúng nhạc nền trong PowerPoint

October 16, 2020

October 16, 2020

Phần 1: Chuyển đổi và nhúng nhạc nền trong PowerPoint Trước khi chèn tệp âm thanh vào bản trình bày...